top of page

REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM CHIŃSKI KĄCIK

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.chinskikacik.pl jest platformą prowadzoną przez Dorotę Pingot-Kupść prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sinesis Dorota Pingot-Kupść z siedzibą w Gdańsk, Leśny Stok 25, NIP 5842590393 , REGON 365086088, nr tel: 733387393, adres e- mail: kontakt@chinskikacik.pl

SŁOWNICZEK:

 

 • E-sklep – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Firma, dostępna pod adresem www.chinskikacik.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.

 • Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalności E-sklepu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w E-sklepie.

 • Firma – Dorota Pingot-Kupść prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sinesis Dorota Pingot-Kupść z siedzibą w Gdańsku, ul. Leśny Stok 25, NIP 5842590393 , REGON 365086088.

 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.

 • Strona produktowa – strona w E-sklepie na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 • Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu w E- sklepie.

 

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.chinskikacik.pl.

 2. W koszyku, Użytkownik wskazuje:

 • zamawiane produkty,

 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,

 • adres e-mail na jaki ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia,

 • sposób dostawy,

 • sposób płatności,

   3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :

 • wybór produktu,

 • wybór opcji dostawy,

 • wybór formy płatności,

 • potwierdzenie zamówienia.

  4. Po złożeniu zamówienia, Firma przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty. Z tą chwilą uważa się umowę pomiędzy Firmą a Użytkownikiem za zawartą.

   5. Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu jako adres dostawy.

   6. W przypadku braku zamówionego produktu, Firma poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

   7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c)  podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 7 a-c należy do Użytkownika, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Firmę za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail kontakt@chinskikacik.pl

   8. Firma jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

   9. W przypadku braku zapłaty za przedmiot zamówienia w terminie 10 dni zamówienie zostanie anulowane.

  10. Za datę dokonania płatności uważa się uznanie rachunku Firmy całością kwoty odpowiadającą wartości zamówienia.

 11. Kontakt z firmą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail kontakt@chinskikacik.pl oraz pod nr telefonu 733387393 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17.

 12. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy ponosi we własnym zakresie Firma i Użytkownik, dotyczy to także przypadku, gdy są one wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

 13. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w E-sklepie.


§ 2 Ceny produktów

 1. Firma zamieszcza informacje o produktach na stronie E-sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny na stronie E-sklepu są zamieszczone przy produkcie i są cenami brutto, podawanymi w złotych polskich oraz nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 3. Firma jest zwolniona z podatku VAT (na podstawie art. 113. 1 Ustawy o VAT), toteż nie wystawia faktur VAT. Na żądanie Klienta           może być wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone przed upływem 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono produkt bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Faktura może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być  dostarczona pocztą tradycyjną.​

   4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie E-sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

   5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy            dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

   6. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania                    wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na                  zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

   7. Promocje w E-sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie ale nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia rezygnacji przez Użytkownika Firmie.  

 2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@chinskikacik.pl

 

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:

 • gotówką w chwili otrzymania zamówionego produktu (przesyłka za pobraniem),

 • przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia,

   2. Użytkownik nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.


§ 5 Czas realizacji zamówień

 

 1. Firma może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej lub Paczkomatów Inpost na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika podług wyboru Użytkownika.  


§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.

 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.

 4. Reklamowane produkty należy dostarczyć na adres Wojska Polskiego 15/6, 80-277 Gdańsk. W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki na wskazane konto bankowe niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanych produktów.

 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłką rejestrowaną - paczką ekonomiczną lub listem poleconym gdy gabaryty przedmiotu na to pozwalają. W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki. 

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Firmę Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny Firma zwróci Użytkownikowi należność bądź część należności za reklamowany produkt niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika sinny sposób zaspokojenia.

 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 8. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 9. Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.

 10. W razie sporu pomiędzy Firmą a Klientem Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację,  arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy, które udzielają informacji w tym zakresie.

§ 7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres kontakt@chinskikacik.pl

 2. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu  14 (czternaście)  dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt.

 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie  14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Zwracane produkty należy odesłać na adres korespondencyjny Firmy.

 5. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Firmę, Firma nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827).

 7. Zwracane produkty należy odesłać na adres: Wojska Polskiego 15/6, 80-277 Gdańsk z dopiskiem "ZWROT".

 8. Odstąpienie od umowy  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona  przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania  pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami  rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres  świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Warunki zwrotu towaru

 1. Zakupione towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Zwrotu towaru należy dokonać poprzez zapakowanie towaru w pudło kartonowe lub kopertę bąbelkową o co najmniej takich samych wymiarach jak pudełko lub koperta, w którym Klient otrzymał towar.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności za zmniejszenie wartości rzeczy będące skutkiem jej zapakowania w sposób niezgodny z Regulaminem.


§ 9  Zwrot należności Użytkownikom

 

   1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego  z            góry przed jego realizacją,

 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

   2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika.

   3. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu        cudzego rachunku bankowego. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust.        1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego.

 

§ 10 Dane osobowe

1. Rejestrując się w E-Sklepie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na powierzenie Firmie przetwarzania jego danych osobowych:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy zamawiający jest osobą fizyczną 

       albo

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu NIP, dane teleadresowe firmy w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej

w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w E-Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w E-Sklepie.

3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Firmę.

4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Firma.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

§ 11  Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Dostępność informacji o produktach na stronach E-Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Użytkownik za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy  Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2016 r. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w §11 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.chinskikacik.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 5. Ważne przyczyny, na podstawie których Firma może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w § 11 ust. 7 to:

 • zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa

 • rezygnacja przez Firmę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Użytkowników produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji

 • wprowadzenie przez Firmę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Użytkownika

 • zmiana danych teleadresowych Firmy powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie

 • rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Użytkownika

 • zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Firmą

 • zmiany struktury koszyka zamówienia składanego przez Użytkownika opisanej w § 1 ust. 2 Regulaminu

 • wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi niż Firma za zgodą Użytkowników.

 • Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w §11 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w E-sklepie. Do stosunków pomiędzy Użytkownikami i Firmą stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.

bottom of page